Grüeß Gott bi dä Kueseckel-Musik us 'Eschinge

Do kasch äbs lesä, guckä oder is a I-mail schriebä.
Ä Gäschtbuch hom'mer sogar au no!
Viel Schpass...

Falls du Dialekt nit lesä kasch, d´no musch uf´s ander Fähneli klickä und dä Text kunnt uf Hoochdüttsch.